Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.sklepnakama.pl (dalej Witryna) jest Nakama Group z siedzibą w Pasikurowicach 55-095, przy ul. Leśnej 2,  NIP 691 233 3993, REGON 38761622 (dalej Usługodawca / Administrator). Kontakt z Usługodawcą jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: sklep@nakama.pl
 2. Usługodawca za pośrednictwem Witryny prowadzi sklep internetowy (zwany dalej Sklepem), w którym oferuje sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zasady korzystania ze Sklepu określa niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem).
 3. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie, jest pełnoletni użytkownik Witryny, który złożył zamówienie (dalej zwany Klientem).
 4. Przeglądanie treści Witryny nie wymaga podania jakichkolwiek danych, w szczególności założenia konta w Witrynie.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Sprzedaż towarów przez Sklep odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem sieci Internet umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Usługodawcę.
 2. Przedmiotem umowy sprzedaży, mogą być towary prezentowane w Witrynie i znajdujące się w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia.
 3. Zamówienia złożone przez Klientów realizowane są według cen obowiązujących na dzień złożenia zamówienia uwidocznionych przy zdjęciu lub opisie towaru. Ceny towarów są cenami detalicznymi i zawierają wszystkie podatki. Ceny podane są w złotych polskich.
 4. Klient obowiązany jest do korzystania z Witryny w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz obowiązuje go zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

REJESTRACJA KONTA W WITRYNIE

 1. Składanie zamówień możliwe jest również bez uprzedniej rejestracji konta w Witrynie.
 2. Rejestracja w Sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.
 3. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Klient powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane: imię i nazwisko, adres (ulicę, miejscowość, kod pocztowy), adres e-mail, numer telefonu.
 4. Podczas uzupełniania formularza można dodatkowo wskazać inny adres dostawy. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne.
 5. Po wypełnieniu przez Klienta pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika. Użytkownik po utworzeniu konta otrzyma na podany przez siebie adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość w celu potwierdzenia rejestracji w Sklepie.
 6. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony o ich aktualizację i poinformowanie o tym Sklepu.

ZAMÓWIENIA

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu wyłącznie poprzez Sklep internetowy. Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach pracy sklepu, tj. 11:00-18:00.
 2. Przyjęcie zamówienia przez Sklep do realizacji następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie do Klienta, na wskazany przez niego adres e-mail przy składanym zamówieniu. Sklep może również kontaktować się z Klientem drogą mailową lub telefonicznie, jeżeli został przez niego wskazany numer telefonu. Klient nie będący konsumentem, zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego będzie otrzymywał potwierdzenie złożenia zamówienia drogą e-mail.
 3. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”. „Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
 4. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty. Kolejnym etapem składania zamówienia jest określenie sposobu wysyłki towaru oraz wybranie sposobu płatności. Po dokonaniu tych czynności należy wybrać przycisk „zamawiam i płacę” w przypadku potwierdzenia złożonego zamówienia.
 5. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się wysłanie przez Sklep potwierdzenia złożenia zamówienia.
 6. Klient może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu, lub wycofać zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono wysłane.
 7. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.
 8. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta.

PŁATNOŚCI

 1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Klienta towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są na zasadach określonych przez Usługodawcę.
 2. Koszty dostawy towaru podane są oddzielnie przy składaniu zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od wyboru formy płatności i firmy kurierskiej.
 3. Klient dokonuje zakupu towaru lub usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
 4. Klient ma do wyboru formy płatności elektronicznej udostępnione przez operatora Tpay oraz możliwość płatności przelewem tradycyjnym na konto: ING Bank: 34 1050 1575 1000 0097 3588 8357 i odbiorcę Nakama Group, ul. Leśna 2, 55-095 Pasikurowice.

REALIZACJA DOSTAWY

 1. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas kompletowania zamówienia i czas dostawy, może wynieść od 1 do 4 dni roboczych. Jeżeli przewidywany termin dostawy przypada na sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, dostawa następuje w kolejny dzień roboczy.
 2. Zamówienie zostanie wysłane przez Usługodawcę niezwłocznie po potwierdzeniu płatności lub w przypadku tradycyjnego przelewu po zaksięgowaniu transakcji na koncie Usługodawcy.
 3. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 4. Zamówiony towar dostarczany jest w sposób wybrany przez Klienta.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu towaru wynikające z przyczyn przez siebie niezawinionych oraz losowych.
 6. Koszt dostawy produktu ponosi Klient. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WYMIANA TOWARU

 1. Klient, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres:  sklep@nakama.pl lub na adres korespondencyjny Nakama Group, ul. Motylkowa 4a, 55-095 Pasikurowice.
 2. Klient obowiązany jest do odesłania towaru w terminie 14 dni, licząc od dnia, odstąpienia od umowy.
 3. Właściwie zabezpieczony towar wraz z podpisanym formularzem zwrotu (link do pobrania formularz zwrotu) należy wysłać na ww. adres korespondencyjny.
 4. Zwracany towar nie może nosić żadnych śladów używania oraz powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym i z oryginalnymi metkami.
 5. Zwrot pieniędzy zostanie zrealizowany przez Usługodawcę poprzez przelew na  konto bankowe wskazane w formularzu zwrotu, niezwłocznie po otrzymaniu zwracanego produktu.

WARUNKI REKLAMACJI

 1. Usługodawca odpowiada wobec Klienta za wady towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie poprzez przesłanie wypełnionego formularza reklamacyjnego (link do pobrania formularz reklamacyjny) wraz ze zdjęciami dokumentującymi wadę lub uszkodzenie towaru na adres mailowy: sklep@nakama.pl. lub przesłać reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym na adres korespondencyjny Nakama Group, ul. Motylkowa 4a, 55-095 Pasikurowice.
 3. Usługodawca ma prawo poprosić o odesłanie reklamowanego produktu.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.
 5. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Usługodawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Klienta obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy jeżeli wada jest istotna. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Usługodawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 RODO udostępnionych przez Klienta jest Nakama Group. Wszystkie dane osobowe pozyskane przez Administratora podlegają ochronie. Każdorazowo, korzystając z Usługi Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Klient może także wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.
 2. Dane osobowe Klient, są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez Klienta celem rejestracji konta lub złożenia zamówienia jest obowiązkiem umownym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Brak podania danych osobowych Klienta wymaganych w ramach rejestracji konta lub złożenia zamówienia stanowić będzie przeszkodę w wykonaniu Usługi. W innym zakresie podanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne.
 3. Dane osobowe Klienta, przetwarzane są przez Administratora w celach i na podstawie określonym Regulaminem i Polityką Prywatności, w tym:
 • realizacji zamówienia produktów i usług oferowanych w Sklepie, w tym do realizacji wysyłki za pośrednictwem firm kurierskich i Poczty Polskiej oraz do wystawienia faktury VAT dokumentującej zakup;
 • dane podane w formularzu kontaktu wykorzystywane są w celu przesłania odpowiedzi na pozostawioną na stronie korespondencję;
 • dane podane przy założeniu konta w Witrynie są wykorzystywane w celu prowadzenia konta Klienta;
 • Klient może wyrazić zgodę, zapisując się do newslettera na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie przetwarzać dane osobowe w celu przesyłania usługobiorcy informacji handlowych dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.
 1. Administrator zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z RODO w szczególności prawa do: dostępu, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej należy kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres korespondencyjny: Nakama Group, ul. Motylkowa 4a, 55-095 Pasikurowice lub pocztą elektroniczną na adres Administratora: sklep@nakama.pl lub skorzystać z funkcjonalności serwisu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin i Polityka prywatności obowiązują od chwili opublikowania na stronie internetowej www.sklepnakama.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza -ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
 3. Ewentualne spory powstałe między Klientem a Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 4. Wprowadzając zmiany w Regulaminie i Polityce Prywatności, poinformuje o niej Użytkowników poprzez umieszczenie takiej informacji na Witrynie.
 5. Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu i Polityki Prywatności będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Klient nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie i Polityce Prywatności może usunąć swoje Konto.
 6. Usługodawca zastrzega prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu Witryny, powyższe pozostaje jednak bez wpływu na realizację potwierdzonych Zamówień.
 7. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą w następujący sposób: telefon: +48 607 862 795, e-mail: sklep@nakama.pl, pisemnie na adres: Nakama Group, ul. Motylkowa 4a, 55-095 Pasikurowice.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Witryny.
 9. Regulamin i Polityka Prywatności może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 10. Nazwa Sklepu internetowego, adres, pod którym jest dostępny: www.sklepnakama.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące, łącznie ze zdjęciami produktów, stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.
 11. Niniejszy Regulamin i Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 1 lutego 2021 roku.